Book Resources

The following text resources are included to help parents and teachers further explore the concepts and practice of Systematic Concept Teaching.

Main Texts (English)

 
Screen Shot 2019-01-29 at 12.29.45 PM.png

Intelligent & Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching

Practitioner’s Manual for the Systematic Concept Teaching (SCT) Approach to the Prevention and Remediation of Learning Difficulties

(Hansen and Morgan, 2019) E-Book format.

* To Purchase the Comprehensive version of this E-book for your use, click on this text to be taken to stores that currently carry it. Other stores that carry the book may not be currently listed.

Intelligent & Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching (Comprehensive text)

Hansen, A and Morgan, K. (2019) Practitioner’s Manual for the Systematic Concept Teaching (SCT) Approach to the Prevention and Remediation of Learning Difficulties. Approximately 636 pages depending on the type of eBook reader used (iPad, Kindle, etc.). E-book.

Practitioner’s Manual including example case studies and appendices as well as access to Lessons and Materials for implementing the Systematic Concept Teaching (SCT) Approach to the Prevention and Remediation of Learning Difficulties

Building on the foundation of Hansen’s (2009) The Concept Teaching Model - A Curriculum for the teaching of Basic Conceptual Systems (BCSs) in kindergarten and primary school, this e-book expands on the theories that underlie the Systematic Concept Teaching (SCT) approach as well as provides practical applications of this approach designed to help students develop more effective learning skills in relation to language development and academic subjects in the schools. In addition, this text provides the reader with website access codes for an expanding series of supplemental password protected SCT resources available on this companion website to the book, The Systematic Concept Teaching Resource, including an SCT "curriculum" designed for the prevention of learning difficulties

Abbrev. Book Cover 2019.09.jpg

An Abbreviated version of the text - Intelligent & Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching

An Abbreviated version of the text - Intelligent & Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching

Hansen, A and Morgan, K. (2019) Practitioner’s Manual for the Systematic Concept Teaching (SCT) Approach to the Prevention and Remediation of Learning Difficulties. Approximately 144 pages depending on the type of eBook reader used (iPad, Kindle, etc.). E-book.

As a much smaller, abbreviated version of the larger, comprehensive text of Intelligent & Effective Learning based on the Model for Systematic Concept Teaching, this e-book provides a brief overview of the theories that underlie the Systematic Concept Teaching (SCT) approach as well as information on the practical applications of this approach designed to help students develop more effective learning skills in relation to language development and academic subjects in the schools. Purchase of this abbreviated book does not provides the reader with website access codes for the expanding series of supplemental password protected SCT resources available on this companion website to the book, The Systematic Concept Teaching Resource.

Additional Texts (English)

The Concept Teaching Model.

A Curriculum for the teaching of Basic Conceptual Systems (BCSs) in kindergarten and primary school

(Hansen, 2009).

* To download this book for your use, click on the book image to the left.

The Concept Teaching Model. A Curriculum for the teaching of Basic Conceptual Systems (BCSs) in kindergarten and primary school 

Hansen, A. (2009). The Concept Teaching Model. A Curriculum for the teaching of Basic Conceptual Systems (BCSs) in kindergarten and primary school. 177 pages.

An expanded  version presented at the IACESA Conference 11–13 February 2009, Cape Town, South-Africa.

Screen Shot 2019-05-01 at 6.43.57 PM.png

Pedagogy

The study of how to provide optimum conditions of learning for persons who may differ widely in pre-requisites for learning.

(Nyborg,1993)

Pedagogy

Nyborg, M. (1993) The study of how to provide optimum conditions of learning for persons who may differ widely in pre-requisites for learning. Haugesund, Norway: Nordisk Undervisningsforlag. 499 pages

This is Magne Nyborg’s seminal work on what pedagogy is, and how knowledge about pedagogy can be used in the daily teaching work. He presentates a complete pedagogy that build on the works of many international known pedagoges, as well as his own works. This is a very challenging book to read, focusing more on the theoretical foundations of SCT and the CTM with a minimal focus on its practical application to everyday teaching. Use link below to access the book site. Online access to the free e-book of Pedagogy is provided by the Norwegian National Library and is available for all IP-addresses. Note: The reader should be aware that this is an extremely challenging book to read and comprehend.

Link to Pedagogy - https://www.nb.no/nbsok/nb/c0f4e4ff00cf3d6098b068c39cf2626f?lang=no#0

Additional Texts (Norwegian)


Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis

En pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme både for ordinær opplæring og spesialundervisning.

(Hansen 2016)

Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis

(Hansen 2016)

BESKRIVELSE

Boka representere en velutprøvet pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme både for ordinær opplæring og spesialundervisning.

Den første delen gir en innføring i teorien bak systematisk begrepsundervisning (BU) og tilhørende didaktiske modellene med vekt på modellen for systematisk begreps-undervisning.

"Praksisdelen" inneholder mange vedlegg og beskrivelser av kasusstudier av barn og unge med språk- og lærevansker. bl. a. med omtale av BU av fire elever med generelle lærevansker, BU av ei minoritetsspråklig jente i overgangen barnehage og skole, BU av en blind gutt i førskolealder, BU av en gutt med Downs syndrom, BU av to unge med schizofrenidiagnose, m. fl.  Det foreligger også en omtale av BU i en kombinasjon av ordinær opplæring og spesialundervisning. Til sammen gjør disse det tydeligere hva systematisk begrepsundervisning står for, og viser noen av de mulighetene som kan ligge i å benytte denne pedagogiske tilnærmingen.

Når det gjelder innholdet, fremstår kapittel 9 som det aller viktigste. Kapittelet, som er på 40 sider og forfattet av Solveig Nyborg, omtaler på en instruktiv, klargjørende og eksemplifiserende måte hvordan BU-tilnærminga også kan benyttes til undervisning av Fagbegreper – i prinsippet på de flest fagområdene og på stadig stigende nivå i grunnskolen så vel som på høyere utdanningsnivåer.

Teoridelen av boka samt kapittel 9 klargjør slik den direkte linjen som går fra grunnleggende BU av barn med henblikk på tidlig innsats for å forebygge lærevansker samt for å bidra til utvikling av sentrale språklige læreforutsetninger hos barn i sin alminnelighet, til BU av fagbegreper.

Basisbok 1

Begrepsundervisning – Lesemetodikk – Foreldrekurs lesing – Matematikkforståelse

(Hansen, Koppen, Svendsen, 2016)

Basisbok 1

(Hansen, A., Koppen, K., Svendsen, A., 2000)

BESKRIVELSE

Bokas temaområder fremheves i de fire undertitlene. I tråd med disse gis det en grundig innføring i systematisk begrepsundervisning (BU), basert på Nyborgs modell for slik undervisning. I tillegg innehar boka forslag til undervisningsprogrammer for farge-, form-, stillings-, plass-, antall- og retningsbegreper m. fl.. Et av kapitlene omtaler også erfaringer med og evalueringer av BU i barnehager.

Boka inneholder også en grundig metodikk for begynneropplæringa i lesing. Metodikken beskriver bl.a. arbeidet med bokstavlæringa, oppdeling av ord i språklyder samt arbeidet med å bevisstgjøre barn på hva sammenlesing eller syntesedanning innebærer. I denne sammenheng foreligger det også presise uttalebeskrivelser av språklydene og nøyaktige bokstavbeskrivelser.

Det foreligger også et forslag til foreldrekurs i tilknytning til begynneropplæringa i lesing samt arbeidsark for skole- og foreldre-barnsamarbeid om bokstavlæringa, analyse-trening og sammenlesing.

Et fjerde tema er matematikkforståelse, hvor sammenhengen mellom begreper og grunnleggende matematikkforståelse er i fokus. Denne delen inneholder bl.a. forslag til forebyggende opplæring i et begrepsorientert perspektiv for å fremme matematikkforståelse.

Basisbok 2

Oppgaveark – Metodikk bokstavlæring – Analysetrening og leselæring.

(Hansen, Koppen, Svendsen, 2016)

Basisbok 2

(Hansen, Koppen Svendsen, 2016) ISBN: 978-82-90910-80-3

BESKRIVELSE

Bokas temaområder fremheves i de tre undertitlene, med vekt på oppgavearkene, som utgjør hoveddelen av boka. Hver bokstav og tilsvarende språklyd er representert med hvert sitt ark som inneholder beskrivelser av hvordan man kan gå frem i undervisning av forbindelsen mellom språklyd/uttale og bokstaven (metodikk bokstavlæring). I denne forbindelse beskrives uttalemåtene for språklydene og det henviser til beskrivelser av hver bokstav. Arkene inneholder også oppgaver for å lære barn/elever å dele ord inn i språklyder (analysetrening). I tillegg har hvert ark oppgaver for øvelse i stavelseslesing samt ord/setningslesing (leselæring).  

Oppgavearkene inneholder ord og setninger som anbefales analysert og lest gjentatte ganger, ut fra en forventning om at dette vil kunne bidra til en tiltagende ordgjenkjenning og stimulere ortografisk ordlesing.

Leseopplegget har også sitt fokus rettet mot det semantisk aspektet eller ordenes meninger i sine oppgaver. 

Oppgavene på arkene vil også kunne bidra til utvikling av den fonologiske bevisstheten, og det blir viktig å forsikre seg om at elevene har/får kjennskap til begreper som setninger, ord, stavelser og språklyd.

Boka anbefales brukt som utfyllende bok til "Basisbok 1 … (Hansen, Koppen Svendsen, 2016) og gjerne parallelt med og utfyllende for ABC-verk som benyttes på 1. og 2. årstrinn. Den anbefales også til bruk for elever i 2. klasse som trenger en ytterligere tilpasning av den tidlige leseopplæringa, for eldre elever som trenger tid på å tilegne seg leseferdigheter, og overfor elever som har forsinket språklydsutvikling og/eller fonologiske vansker.